خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات
تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->


روش هــای علمــی عصبــی شــرکت را مــی تــوان ایجــاد نمــود تــا رفتــار انســانی مرتبــط بــا بازاریابــی را درک نمــود کــه محتمــل اســت تــا قابــل ملاحظــه باشــد آگهی رایگان . مزیـت هـای سـنجش فیزیولوژیکـی بـازار یابـی حداقـل بــه مــدت دودهــه یــاداوری شــده بودنــد. بویــژه، ســنجش آگهی رایگان هایــی خــود ارزیابــی کــه بــه طــور معمــول در تحقیــق بازاریابــی اســتفاده شــده انــد، بــه طـور کلـی بـه توانایـی آگهی رایگان و اراده پاسـخ دهنـده بـه گـزارش دقیـق گرایـش هایشـان تکیه مـی کننـد. بنابراین، پاسـخ هـای فیزیولوژیکـی را در زمانـی مـی تـوان کنتـرل نمـود کـه پاسـخ دهنـدگان بـه طـور مسـتقیم در رفتار شـرکت مــی کننــد و کنتــرل بــرای افــراد  آگهی رایگان دشــوار مــی باشــند و هـر چنـد در آنجـا تفـاوت هـای فـردی در پاسـخ دهـی فیزیولوژیکــی وجــود دارنــد، همچنیــن تغییــر پذیــری هــا در موقعیــت هــای اجتماعــی و محــرک هــا نشــان داده انــد کــه دارای تاثیــر قدرتمنــد در آگهی رایگان میــان افــراد مـی باشـند. همانطـور کـه در مـوارد فـوق مشـاهده شـده آگهی رایگان بــود هــر چنــد بازاریابــی عصبــی از انتقــادات مصــون نبــوده اســت و حتــی نگرانــی هــا در مــورد توانایــی روش هـای عصـب شـناختی درون حلقه های دانشـگاهی ایجـاد کـرده بـود تـا بـه طـور کافـی تجهیـزات متغیـر هـای مربـوط بـه تئـوری هـای بازاریابـی را بـه حسـاب آورنـد.  علــی رغــم پتانســیل بســیار عظیــم اش، واضــح اســت کــه کاربــرد هــای قبلــی تصویــر بــرداری عصبــی درون مطالـب آگهی رایگان بازاریابـی بـه تنهایـی بـر علامـت هـای تجـاری و رفتــار مصــرف کننــده تمرکــز کــرده بــود . بویــژه، EEG بـرای کشـف واکنـش هـا بـه تبلیغـات تلویزیونـی در چندیــن روش اســتفاده شــده بــود . بــرای مثــال، یانـگ مشـخص کـرده آگهی رایگان بـود کـه آیـا عمدتـا لحظـه هـای خــاص درون تبلیغــات بــرای توســعه و توجــه علامــت تجــاری مســئولیت دارنــد .ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->

رنــگ مهــم تریــن عنصــر دیــداری آگهی رایگان از نظــر بــار احساســی  و عاطفــی اســت. بنابرایــن دارای نیــروی ویــژه ای در انتقــال اخباردیــداری اســت. ایــن آگهی رایگان عنصــر مهــم نــه فقــط دارای معانــی عــام اســت کــه مــورد قبــول همــگان مــی باشــد. بلکــه دارای معانــی رمــزی نیــز هســت. مضافــا اینکــه افــراد هریــک بــه فراخــور نــوع شــخصیت خــود دارای سلیقه های شخصی در انتخاب رنگ هستند. آگهی رایگان امــروزه رنــگ هــا بــه عنــوان مولفــه هــای تصویــری ارتباطــات،  کارکــرد چشــمگیری در بازاریابــی یافتــه انــد و در تبلیغــات نیــز اغلــب بــه عنــوان عاملــی موثــر انگاشــته مـی شـوند. رنـگ اولیـن نمـادی اسـت کـه موجـب جلـب توجـه مخاطـب مـی شـود، شـکل و نوشـته بـه ترتیـب بعـد از رنـگ سـبب جـذب یـا آگهی رایگان دفـع مشـتری مـی گردنـد. رنـگ مـی توانـد آگهی رایگان تاثیــرات زیــادی بــر تصمیــم خریــد و نگــرش مخاطبیــن در خصــوص یــک محصــول داشــته باشـد. قسـمتی از ارزیابـی کیفـی مـردم از محصـول براسـاس رنـگ صـورت مـی گیـرد از ایـن رو اسـتفاده سـنجیده از آن مـی توانـد منجـر بـه برانگیختـن تمایـلات مشـتریان گـردد. امـا اغلـب توجـه بـه رنـگ هـا، محـدود بـه مسـائل فنـی، زیبایـی و هارمونـی اسـت و توجـه آگهی رایگان اندکـی بـه مفاهیـم و تاثیـرات روانـی آن مـی شـود. آنچــه بــه صــورت دیــداری ارائــه مــی شــود ، همــواره بســیار تحــت تاثیــر وضــع و حــال بیننــده قــرار مــی گیــرد. زیــرا مــا آن چیزهایــی را مــی بینیــم کــه بـدان نیـاز داریـم. آگهی رایگان توانایـی دیـدن بـه مسـئله بقـای انسـان مربـوط مـی شـود. انسـان در حالتهـای روحـی مختلـف به وسـیله نیـروی ذهنـی خـود و برحسـب تمایـات طبیعـی اش د رعمــل دیــدن اعمــال نفــوذ مــی کنــد، و بــه ایــن ترتیـب اسـت کـه قطعـا آن آگهی رایگان چیزهایـی را مـی بینـد کـه بــدان احتیــاج و علاقــه دارد. در نتیجــه اخبــار دیــداری چــه در هنــگام ســاخته شــدن و چــه هنــگام دیــدن، خـواه و ناخـواه بـه وسـیله تعابیـر ذهنـی دچـار تغییراتـی می شودادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->


تحلیـل هـا نشـان مـی دهـد آگهی رایگان کـه تلویزیـون همچنـان میـان بنـگاه هـای اقتصـادی بـرای تبلیغـات محبوبـت دارد و ۱۰ برنــد برتــر تبلیــغ کننــده در فصــل بهــار سـال ۹۶ ، تلویزیـون را بـه عنـوان گزینـه اول و بعـد از آن روزنامـه و مجلـه را انتخـاب کـرده انـد. بــه گــزارش آگهی رایگان دانــش تبلیغــات تحلیــل هــا نشــان مــی دهــد کــه تلویزیــون همچنــان میــان بنــگاه هــای اقتصــادی بــرای تبلیغــات محبوبــت دارد و 10 برنـد برتـر تبلیـغ کننـده در فصـل بهـار سـال 96 ، تلویزیــون را بــه عنــوان گزینــه اول و بعــد از آن روزنامـه و مجلـه آگهی رایگان را انتخـاب کـرده انـد. طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه توسـط شـرکت تحقیقـات بـازار و رسـانه امـروز emrc ده برنـد برتـر در فصـل اول ســال نزدیــک بــه 586,19 میلیــارد ریــال بــرای تلویزیـون، 239  میلیـارد ریـال  بـرای روزنامـه  و 34  میلیـارد ریـال  بـرای مجلـه هزینـه کـرده انـد. بــا توجــه بــه ایــن ارقــام آگهی رایگان ده برنــد برتــر بیــش از 30 درصـد از تبلیغـات تلویزیـون و روزنامـه و حـدود یـک چهـارم از تبلیغـات مجلـه را بـه خـود اختصـاص داده انــد. ارزش ریالــی تبلیغــات تمامــی برندهــا مبلــغ 370,64 میلیـارد آگهی رایگان ریـال بـوده اسـت بررسـی تخصیص بودجـه بـه هـر رسـانه نشـان مـی دهـد کـه تلویزیون 7/98 درصــد، روزنامــه 1/1 درصــد و مجــات 2/0 درصـد در جهـت پیـام رسـانی تجـاری نقـش داشـته انــد آگهی رایگان و تلویزیــون همچنــان یکــه تــاز بــازار تبلیغــات اســت. لازم بــه ذکــر اســت، تمامــی اعــداد آمــده در ایــن گــزارش مقــدر ارزش ریالــی بودجــه تبلیغاتــی برندهاسـت کـه بـه رسـانه هـای مختلـف اختصـاص داده انـد و تخفیفـات یـا آگهی رایگان شـرایط قـرداد بـا رسـانه هـا در ایـن هزینـه لحـاظ نشـده اسـت. براسـاس ایـن پژوهـش کـه در آن تبلیغـات مجـات، روزنامــه هــا و تلویزیونــی بــدون تخفیفــات زمانــی مدنظـر قـرار گرفتـه انـد، مابقـی برندهـا بـه تفکیـک؛ 69 درصــد از تبلیغــات  آگهی رایگان تلویزیــون530,63 میلیــارد ریـال ، 66 درصـد تبلیغـات روزنامـه 707 میلیـارد ریــال و 74 درصــد تبلیغــات مجلــه 132 میلیــارد ریـال بـه خـود اختصـاص داده انـد.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->

در جهــان امــروز، بازاریابــی دیجیتــال تبدیــل بــه یکــی از مهمتریــن شــاخه های بازاریابــی شــده اســت و روز بــه روز هــم بــر اهمیــت آن افــزوده می شــود. در نتیجــه آگهی رایگان می بینیــم کــه بــه مــرور زمــان، اصطلاحــات و عبــارات تخصصــی بســیاری در زمینــۀ آن بــه وجــود آمــده و مــورد آگهی رایگان اسـتفاده قـرار می گیرنـد. شـاید تـا بـه حـال شـده باشـد کـه بـا عبارتـی مثـل اینبانـد مارکتینـگ یـا PPC روبـرو بشـوید و آگهی رایگان هیـچ ایـده ای نداشـته باشــید کــه معنــی آن چیســت. بیخــود نترســید. هیچکــدام از ایــن اصطلاحــات آنقــدر کــه از اسمشــان بــه نظــر می رســد پیچیــده نیســتند. فقـط کافـی اسـت  آگهی رایگان مقـداری وقـت بگذاریـد و کمـی در مـورد هـر کـدام از ایــن اصطلاحــات بازاریابــی دیجیتــال بخوانیــد.  مــا هــم بــرای اینکــه کار شــما را ســاده تر کینــم، تمــام  آگهی رایگان ایــن واژگان تخصصــی بازاریابــی دیجیتــال را در اینجــا جمــع آوری کرد هایــم و آنهــا را بــه ســاده ترین شــکل ممکــن توضیــح داده ایــم.

بازاریابی دیجیتال Marketing Digital))

منظــور از دیجیتــال مارکتینــگ، اســتفاده از رســانه های دیجیتـال از قبیـل اینترنـت، موبایل و ... در مسـیر بازاریابی و افزایــش تعــداد مشــتریان یــک برنــد اســت. بازاریابــی دیجیتـال در حـال حاضـر بـه عنـوان هدفمندتریـن روش بازاریابــی موجــود شــناخته می شــود. دو دلیــل مختلــف بـرای ایـن موضـوع وجـود دارد. یکـی اینکـه در بازاریابـی دیجیتــال شــما می توانیــد مخاطبــان خــود را بــا دقــت بالایــی آگهی رایگان مــورد هــدف قــراد دهیــد. دوم هــم اینکــه نتایــج بازاریابــی دییجیتــال کاملا قابــل اندازه گیــری هســتند و ابزارهـای مختلفـی بـرای ایـن کار موجـود اسـت.

بازاریابی داخلی Marketing Inbound))

در بازاریابــی داخلــی، شــما تمرکــز خــود را بــر روی بهینه ســازی وبســایت، ســئو و تولیــد محتــوای قــوی می گذاریــد تــا بــه ایــن وســیله بتوانیــد مشــتریان آگهی رایگان بیشــتری را جــذب نماییــد. در ایــن بازاریابــی شــما می توانیــد از وبــلاگ، فایلهــای صوتــی و تصویــری، کتاب هــای الکترونیکــی، خبرنامــه، ســئو، بازاریابــی شـبکه های اجتماعـی و ... کمـک بگیریـد. بدیـن ترتیـب ایــن مشــتری آگهی رایگان اســت کــه شــما را پیــدا خواهــد کــرد.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->

مطالعه و بررســی بانک هــا از منظر مصرف کننده و تبلیغات آگهی رایگان نشــان می دهد که طی ۱۲ ماه گذشته جمعیت بالای ۱۵ سال ساکن ۱۷ مرکز استان ۷۵ درصد مراجعه حضوری به بانک ها داشته اند. همچنیــن ۳۶ درصد مــردم از خدمــات بانکداری الکترونیک اســتفاده کرده اند. براساس پژوهشی که در آن آگهی رایگان تبلیغات مجلالت، روزنامه ها و تلویزیونی بدون تخفیفات زمانی مدنظر قــرار گرفته، واریز و دریافت وجه با ۵۷ درصد بیشــترین عامل مراجعه حضوری افراد به بانک ها بوده اســت. هدف ۳۲ درصد افراد از مراجعه به بانــک انتقال وجه و ۲۰ درصد نیز افتتاح حساب  آگهی رایگان بوده است. همچنین ۱۱ درصد افراد به دلیل اطلاع یابی از موجودی حســاب بــه بانک ها مراجعه کرده انــد. ۲۱ درصد نیز برای انجام ســایر خدمات به بانک هــا مراجعه حضوری داشــته اند. بانک های غیردولتی آگهی رایگان تجاری ۷۰ درصد در بین مراجعین بانکی نفوذ دارند، همچنین نفوذ بانک های دولتی تجاری در بین مراجعین ۳۷ درصد و بانکهای دولتی تخصصی و توسعهای ۱۹ درصد است. موسسات مالی و اعتباری نیز بــا ۴ درصد کمترین نفــوذ را در بین مراجعین داشته اند. مطالعه عوامل مهم در انتخاب بانک ها نشان می دهد که گستره خدمات مهمترین عامل در انتخاب آگهی رایگان یک بانک است. پس از گستره آگهی رایگان  خدمات که ۲۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده اســت، شهرت و سابقه بانک با ۱۹ درصد، دسترســی راحــت با ۱۳ درصد، کیفیت خدمات رسانی با ۱۲ درصد، تجربه گذشته و توصیه دیگران با ۱۰ درصد و تبلیغات با ۴ درصد آرا دیگر عوامل مهم در انتخاب یک بانک توسط مشتریان هستند. در بخش دیگری از پژوهش صورت گرفته، مجموعه ۳۶ بانک و موسسه دارای فعالیت تبلیغاتی در نشریات و تلویزیون بوده اند و ۹۹ درصد از هزینه تبلیغات بانک ها در تلویزیون صرف شده است که از این میزان بانک ها بیشــترین بودجه تبلیغاتی را در زمستان صرف کرده اند. در تقسیم بندی هزینه تبلیغات براساس نوع بانک مطالعات نشــان میدهد که آگهی رایگان بانک هــای غیر دولتی تجاری با ســهم ۸۲ درصدی از کل هزینه بیشترین تبلیغات را انجام داده اند. موسسات اعتباری ۱۴ درصد، آگهی رایگان بانک های دولتی تجاری ۲ درصد و بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای یک درصد از مجموع کل هزینه تبلیغات را به خود اختصاص داده اند.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->


در دهه های گذشــته تبلیغات دچار تحولات عمدهای شــده اســت اما برخی از کلمات همانند گذشته قدرت و نفوذ زیادی دارند. گروه روانشناسی دانشــکاه ییل کلمات متعددی را در زبان انگلیسی بررسی نموده و به این نتیجه رسید که ده کلمه دارای بیشترین قدرت و تاثیرگذاری بخصوص در آگهی رایگان و فروش هستند. آگهی رایگان استفاده از این کلمات در کمپین ها منجر به افزایش تاثیرگذاری آنها خواهد شــد. در این مطلب این ده کلمه را مرور میکنیم. 10- جدید (تازه): همه ما از امور جدید اســتقبال می کنیم، حتی اگر واقعا جدید نباشــند. ما به دنبال خودروهای جدید، لباس های جدید، کفش های جدید، و طعمها و بوهای جدید هستیم و حاضریم بابت آن پول بدهیم. ۹ -صرفه جویی: آیا کســی آگهی رایگان هســت کــه بدنبال صرفه جویی در هزینه و زمان نباشــد؟ صرفه جویی در هزینه ها کاری اســت که ۹۹ درصد از ما به دنبال انجام آن هســتیم حتی اغلب ثروتمندان نیز بدنبال رســیدن به این هدف هستند. اگر می توانید به افراد جدید کمک کنید که در هزینه های خود صرفه جویی آن را اعلام کنید. 8- امنیــت (امن): یکی از مهمترین انتظارات ما از کالاها و خدمات، امنیت آگهی رایگان است. همه ی ما دوست داریم اطمینان حاصل کنیم که در حوزهی امنی ســرمایه گذاری کرده ایم و یا اینکه اسباب بازی های آگهی رایگان فرزندانمان بالاترین استانداردهای امنیتی را دارند. در کاربرد این کلمه باید دقت داشته باشید، گاهی اوقات استفاده از کلمه ی امن یا امنیت چندان مناسب نیست. به عنوان مثال؛ نمی توانید بگوئید خوردن این ساندویچ کامال امن است. 7- ثابت شــده: باید به مشتریان خود ثابت کنید که برند شما همان چیزی است که آنها به دنبال آن هستند. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدکننده آگهی رایگان مواد غذایــی ادعا نمود که از هر ۱۰نفر، ۸۸ نفر می گویند که غذای این شرکت را ترجیح می دهند. هشت از ده نفر، عدد بزرگی اســت و راه خوبی برای ثابت کردن اســت. بنابراین تنها مورد کیفیت و مزایای محصول خود حرف نزنید، آن را ثابت کنید. 6- عشق: این آگهی رایگان کلمه بار احساسی قدرتمندی دارد، اما باید در کاربرد آن دقت کنید. شما می توانید بگویید عاشق بوی عطر... خواهید شد، اما شاید نتوانید بگوئید بی درنگ عاشق دمپایی... خواهید شد. چون دمپایی چیزی نیست که افراد عاشق آن شوند. 5- کشف: کشف آگهی رایگان موارد تازه همواره برای افراد جذاب و هیجان انگیز است. بنابر این، اگر در تبلیغات به آنها تلقین کنید که آنها با خرید محصول شما به کشف تازهای دســت می یابند. تا حد زیادی در جذب آنها موفق شده اید.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->


بررســی برنامه های بازاریابی در کشورهای آگهی رایگان پیشرفته نشان می دهد که بخش عمده فعالیت های مربوط به بازاریابی به صورت سالانه تکرار می شوند و عموما بر اساس آگهی رایگان روزهای مشخص و بعضا وقایع تاریخی یا مذهبی (که البته آنها هم روزهای مشــخصی دارند) تکرار می شوند، در ایــن بین  آگهی رایگان هم هرچنــد وقت یک بار حرکت یــا کمپینی در حوزه مارکتینگ اتفاق مــی افتد منت ها بنیان رویدادهای بازاریابی و تجاری آگهی رایگان تقویم سالانه خاصی دارد. در این کشورها که دارای سیستم اقتصادی سرمایه داری یا نیمه سرمایه داری هستند قدرت های بزرگ یا همان غول های تجاری نقش اساسی و تصمیم گیرنده در اقتصاد ایفا می کنند و به طور طبیعی تلاش می گردد تا برای هر رویداد طوری برنامه جامع بازاریابی چیده شــود تا نسبت به ســال قبل بر میزان در آمد شرکت های مزبور به طور محسوسی افزوده آگهی رایگان گردد. از جمله این روزهــای خاص می توان به بلک فرایدی، سایبر مان دی ،باکسینگ دی وایستر مان دی و... اشــاره نمود. بر اساس پیش بینی های موسسه ملی خرده فروشان امریکا  (مردم این کشور در دو واقعه مهم پیش از سال نو میلادی در بلک فرایدی و سایبر مان دی، مــی باید 680 میلیارد دلار کالا خریداری بنمایند که در صورت تحقق، این رقم کمک بزرگی به کمپانی های بزرگ تجاری خواهد نمود، چنانچه در مورد کمپانی آمازون می توان گفت امسال واقعا در این روزها فروشی بی سابقه اتفاق افتاد. در کشور ما هم به ناچار تاثیر پذیری از اینگونه وقایع رو به گسترش است و شــرکت ها تلاش می نمایند تا اینگونه موارد را بــا آگهی رایگان صرف هزینه های کلان در برنامه های بازاریابی و آگهی رایگان خود بگنجانند و بتوانند جذابیت های بیشتری برای مشتریان ایجاد نمایند. اصولا تبعیت از این روند جهانی مارکتینگ اجتناب ناپذیر می باشد تاکید می نماید که این روند در شــرکت های آوانگارد، مشــهود تر می باشــد و نیاز است زیرساخت هایلا جهت اجرای موفق چنین برنامه هایی هم ایجاد گردد. به عنوان نمونه، حســب بررســی های صورت گرفته توسط ســایت های پربازدید مارکتینگ ایرانی، بخش عمده ای از مشــتریان در بلک فرایــدی، از آگهی رایگان خریدهای خود ناراضی بــوده اند، چــه به لحاظ خــود کالا و چه به لحاظ سیســتم توزیع کالای خریداری شــده لذا این حرکت از دیــدگاه مدیریت مجتمع بازاریابی نیازمند تجدید نظر اســت.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->


تبلیغات، مجموعه فعالیت و اقداماتی است که منجر به آگاهی، اقناع و ترغیب جامعه هدف با اهداف معین می شــود. فرگشت عنوانی است که دانشمندان برای بیان چرخه تکامل حیات موجودات زنده بویژه انسان به کار می برند. منظور از فرگشــت آگهی رایگان در این نوشتار، بررسی چرخه رشد تکاملی آگهی رایگان تبلیغات در ایران، طی سده اخیر تا زمان حال حاضر می باشد. اعصار ارتباطات طبق تعریف مارشــال مک لوهان به طور کلی به آگهی رایگان ســه دوره عصر شفاهی (جارچی ها(، عصر کهکشــان گوتنبرگ (چــاپ)  و عصر مارکونی )الکترونیک) تقسیم بندی شده است. اگر آگهی رایگان دوره کنونی را که خود منشعب از دنیای الکترونیک است، عصر جدید بنامیم، فرگشت تبلیغات سه دوره کامال متمایز قابــل رویت آگهی رایگان را طی کرده و اکنــون وارد دوره چهارم شــده است. برای آگاهی از شرح این دوران به شماره 84  ماهنامه تبلیغات بازرگانی، مقاله پوست اندازی تبلیغات ایران مراجعه شود. تبلیغات ایران اکنون وارد مرحله نوین رشد تکاملی خود شــده اســت. تبلیغات در این آگهی رایگان مرحله از چرخه عمر خود، ســیر کاملا متمایز و دگرگونه دارد. تمایز و دگرگونی این دوره تبلیغات با همه گذشــته خود تفاوت آشکار دارد. جهش آشکار از رسانه های سنتی به رسانه های نوین، تغییرات در تبلیغات را به گونه ای رقم زده اســت که یک دگردیســی تمام را می توان در چرخه حیات آن مشــاهده کرد. تحولات رخ داده توانسته عرصه میدانی تبلیغات را از شکل آگهی رایگان هرمی به شــکل تخت تبدیل کند. به عبارتی، شکل هژمونی قدرت مجریان تبلیغات از یکدستی و یکپارچگی به موزاییکی و چند تکه، شیفت شده است. بنابراین، سه تفاوت عمده و اصلی میتوان میان تبلیغات سنتی و مدرن مشاهده کرد.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,

تاريخ : 30 فروردين 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : آگهی رایگان | بازدید : <-PostHit->

صبحگاه 30 دی ماه 1395 ، ســاعت 7:59 دقیقه، در خیابــان جمهوری تهران، چهارراه استانبول، فقط «پالسکو» فرونریخت، فقط 16 آتش نشان جانفشان شهید نشدند، فقط خسارت چنــد آگهی رایگان هزار میلیاردی وارد نشــد، بلکــه قلب مردم فروریخت، قلب بازار شکســت و حتی قلب تبلیغات و برندینگ هم ایستاد! «دست نامرئی» نماد تجارت مدرن ایران در 17 طبقه بعد از 54 ســال شکست؛ اســتخوان هایش خاک شد و تابلوی ســر دِر آن، از زیر تلی از خاک آگهی رایگان و آتش، بیــرون آمد تا برندش بعد از مرگش بر ســر زبانها بیفتد؛ باز هم نوشدارو بعد از مرگ ســهراب! حادثه پالسکو با توجه به ماهیت دراماتیک ســقوط آن و تحریک عواطف مردمی، از منظر آگهی رایگان، بازاریابی و برندینگ نیز اتفاق ویژهای است و اکنون به یک برند جهانی مبدل شده است.دست های نامرئی  آدام اسمیت، نظریه پرداز مشهور اسکاتلندی قرن 18 ،پدر علم اقتصاد آگهی رایگان مدرن و فیلسوف اخالقگرا، در کتاب نظریه عواطف اخالقیکه در سال 1762 میالدی و 17 ســال قبل از اثــر معروفش، ثروت ملل، نگاشته، از دست نامرئی نام برده است. وی معتقد است منفعت شــخصی در تعامل با اجتماع، مهمترین عامل آگهی رایگان محرک اقتصادی است و چرخ اقتصاد با دست نامرئی که تنظیم کننده بازار و متعادل کننده قیمت هاســت، می چرخد نه با دخالت دولت. سوای انتقادات به لیبرالیســم اقتصادی و نقد سرمایه داری در کشور ما، پلاسکو، اولین ساختمان بلندمرتبه و مدرن در ایران و خاورمیانه در آغازین سال های دهه 1340 را می توان نمادی از همین دست های نامرئی اسمیت دانست. مالکیت پلاسکو آگهی رایگان را به یک شخص حقیقی یعنی حبیب القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران سازنده اولین کارخانه پلاستیک سازی نسبت می دهند که نماد اعتبار صنعت پوشاک است.از جمهوری تا منهتن  برندها همیشــه محصول نیســتند: از پلاسکو و آلومینیوم در جمهوری تهران که مالکشــان یکی است.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی رایگان، آگهی، رایگان،تبلیغات,